Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Általános rendelkezések

Jelen általános szerződési feltételek a továbbiakban ÁSZF, az OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8200 Veszprém, Pápai u. 37/A, Cg.19-09-500051) továbbiakban Vállalkozó és Ügyfelei továbbiakban Megrendelők – Vállalkozó és Megrendelő a továbbiakban együttesen Felek – között létrejött szerződés általános feltételeit tartalmazza.

A Felek a bizonyos esetekben az általános szerződési feltételtől eltérően rendelkezhetnek, külön Szállítói, Vállalkozói szerződést köthetnek, de ennek hiányában jelen ÁSZF mindkét fél (Vállalkozó és Megrendelő) részére kötelezően előírt, egyéb ebben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni. Vállalkozó az érvényes ÁSZF-et elérhetővé teszi honlapján.

2. Árajánlat

A Megrendelő által megadott specifikációnak megfelelően, a Vállalkozó elkészíti az írásbeli árajánlatot, mely a kiküldést követő 30 napig, aláírás nélkül is érvényes. A jelen ÁSZF a kiadott árajánlat és megrendelés elválaszthatatlan részét képezi, amennyiben nincs egyéb megállapodás a Felek között, a bennük foglaltak mindkét fél részére kötelező érvényűk. A megrendeléssel a Megrendelő elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat is. Árajánlat során az ár meghatározása nettó ár + ÁFA formában történik. Az árajánlat az általános forgalmi adót valamint a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. számú törvényben foglalt, reklámhordozó papír után fizetendő 85 Ft/kg + Áfa illetve a csomagolószer esetén 19 Ft/kg + Áfa, ill. 57 Ft/kg árról a fenti törvény tájékoztatást nyújt.

3. Megrendelés

A Megrendelő az árajánlat elfogadását követően írásbeli megrendelést küld a Vállalkozó részére. A megrendelés tartalmazza az előzetes árajánlat során dokumentált egyezetett munkát. Amennyiben rendelkezésére áll egyéb kapcsolódó, szükséges információ a rendelés leadásakor, ami nem volt része az árajánlatnak, azt szintén rendeléskor írásban rögzíteni kell, ide értve pl. anyag, méret, terjedelem, ár, darabszám, kért határidő, szállítási információk, fizetési feltételek stb. Az árajánlatra történő hivatkozás esetében történt megrendelés akkor lép életbe, ha a megrendelés mindenben megegyezik a kiadott árajánlattal, és a Vállalkozó a megrendelésről visszaigazolást küld. A Megrendelő részéről felmerült bármilyen változtatást kizárólagosan írásban fogadja a Vállalkozó. Amennyiben eltérés van az adott árajánlat és a megrendelésben foglaltak között, illetve a gyártás közben merül fel ellentét a megrendelt termék, vagy szolgáltatás, illetve az előzetesen egyeztetett feladat között, azt a Felek írásban rögzítik, melyről a Vállalkozó rendelés visszaigazolást, illetve módosított árajánlatot küld a szerződés véglegesítéséhez. A Vállalkozó jogosult a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni. A Megrendelő első megrendelés esetén (illetve adatváltozás során) rendeléskor köteles megadni a számlázáshoz szükséges adatokat; számlázási név, székhely, adószám, számla postázási címe, Pf., kapcsolattartóját, annak elérhetőségét. Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy megrendelés esetén Megrendelőtől előleget, vagy fizetési biztosítékot kérjen. Ezen igényét legkésőbb a megrendelés visszaigazolásáig jelzi Megrendelő felé. Ilyen esetekben a megrendelt termékek gyártása kizárólag a pontos számlázási adatok és az előleg beérkezése után kezdődhet meg.

4. Rendelés visszaigazolás

A Vállalkozó a megrendelt termékről minden esetben köteles írásban 3 munkanapon belül visszaigazolást küldeni. Amennyiben a Megrendelő máshogy nem nyilatkozik, a visszaigazolás email formájában kerül megküldésre. A rendelés visszaigazolásával véglegesedik a szerződés, melyben már minden feltétel tisztázva van, ide értve mind a szállítási és fizetési feltételeket is, továbbá azokat a pontokat, melyek az ÁSZF II. III. pontja során még kérdésesek maradtak. Ha a Megrendelő a visszaigazolást 24 órán belül nem vitatja, akkor az elfogadottnak számít, mellyel létrejön a szerződés.

5. Teljesítés/Számlázás

A teljesített termékről és szolgáltatásokról a Vállalkozó számlát állít ki, a szerződésben, vagy megrendelésben foglaltaknak megfelelően. A megrendeléstől eltérő számlát csak abban az esetben állíthat ki Vállalkozó, ha a megrendelés után a kivitelezés módjában változás történt és ezt annak felmerülésekor Megrendelővel írásban rögzítették. A Vállalkozó a termék, illetve szolgáltatás teljesítéséről értesíti a Megrendelőt, és intézi az áru kiadását, vagy szállítását a visszaigazolásban foglaltaknak megfelelően. A Felek teljesítettnek tekintik az adott termék gyártását, ha a megrendelt példányszám és a teljesített példányszám legfeljebb 1%-ban tér el egymástól. A Felek a megrendelést szintén teljesítettnek tekintik, ha a szúrópróba szerű vizsgálatoknál az összmennyiséghez viszonyítva a hibásnak ítélt termékek aránya 2%-nál nem több. Megrendelő az átvételnél ellenőrzi az átvett mennyiséget, annak átvételét aláírásával igazolja. Amennyiben mennyiségi eltérést tapasztal, azt csak az átadás-átvételkor jelezheti. Abban az esetben, ha ofszet nyomtatás esetén a Megrendelő nem biztosít mintapéldányt, vagy proofot, illetve megrendeléskor nem jelzi írásban, hogy szeretne jelen lenni és gépindulásnál ellenőrizni a próbanyomatot – annak elfogadását aláírásával jóváhagyva -, akkor az elkészült nyomás minőségét elfogadottnak tekinti. Digitális nyomtatás esetén a Vállalkozó egy darab próbanyomatot biztosít, amennyiben a Megrendelő a gyártás megkezdése előtt arra igényét írásban Vállalkozó felé jelezte. Ennek Megrendelő általi aláírása után kezdődhet meg a sorozatgyártás. Amennyiben próbanyomat igénye nélkül készül el a termék, úgy a Megrendelő a nyomtatott termék nyomtatási minőségére reklamációt a későbbiekben már nem fogad el. A nyomtatási korrekciók, illetve egynél több próbanyomat költsége a Megrendelőt terhelik. A korrekciók után véglegesített állományban utólagosan felfedezett hibákért a Vállalkozó felelősséget nem vállal. A Felek megállapodnak abban, hogy a megrendelt termék esetében előteljesítés és rész-szállítás megengedett. Továbbá, egyedi megállapodás alapján, a folyamatos teljesítésekről gyűjtőszámla, vagy a Megrendelő több megrendelésének egy időszakban történő teljesítéséről összesített számla kiállítása is lehetséges.

Teljesítés határidejét a Felek közösen egyeztetik, és Megrendeléskor írásban rögzítik. A teljesítési határidőt módosíthatja a Megrendelő által késleltetett ügymenet, (hiányosan, szerkesztésre szoruló állományok, késedelmes visszajelzések) illetve korrektúrák ellenőrzésének elhúzódása, melynek okán kitolódott teljesítési határidőért Vállalkozó felelősséget nem vállal.

Megrendelő ezen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy -–egyéb megállapodás hiányában -–az átadott elektronikus állományokat a Vállalkozó a termék leszállítását követő 30 nap után megsemmisítheti.

Vállalkozó a Megrendelőtől kapott állományok, illetve az azokból készült nyomdai termékek jogtisztaságáért, az azokban szereplő információkért, azok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokat nem vizsgálja. Bármilyen, a Megrendelő terméke által okozott jogi kérdésben, legyen az saját, vagy harmadik fél részére okozott sérelem, Vállalkozó semmiféle jogi felelősséget nem vállal, felelősségre nem vonható. Amennyiben Vállalkozót a Megrendelő általi termék tartalmát, terjesztését illetően jogsérelem éri, köteles Megrendelő ezen károkozást vállalni és Vállalkozó felé megtéríteni.

Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a 717/2020 (XII.30) kormányrendelet az ISBN és ISSN számmal ellátott kiadványok esetében köteles példányok beszolgáltatását írja elő. A Megrendelő általi termék mennyiségnek kell tartalmazni a köteles példányokat is (6+1), melynek 6 példányának OSZF felé történő beszolgáltatását – egyéb más megállapodás hiányában – Vállalkozó vállalja. 1 példányt a Megrendelő juttat el, a kiadó székhelye szerint illetékes megyei hatókörű városi könyvtár (budapesti székhelyű kiadó esetén a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) részére.

Elkészült nyomdai termék átvétele előre egyeztetett időpontban, illetve munkanapokon 8 órától 15 óráig lehetséges az OOK-PRESS nyomda telephelyén, ellenkező esetben Vállalkozó a megadott címre külön díj ellenében kiszállítja. A termékeket Vállalkozó azok elkészülte után 30 napig térítésmentesen raktározza, ezen időszak után raktározási díjat számíthat fel az el nem szállított termékek raktározásáért. Ha az elkészült termék többszöri kiértesítést követően se kerül elszállításra, akkor a Vállalkozó számla kiállítására jogosulttá válik, az adott hónapban a késztermék teljesítettnek minősül. Raktározási díjként a Vállalkozó jogosult a nettó érték 5%-t felszámítani naponta, melynek értéke nem haladhatja meg a termék nettó árát. A 6 hónapig el nem szállított termékeket Vállalkozó megsemmisíti.

6. Anyagleadási tudnivalók

Ahhoz, hogy a Megrendelő részére minőségileg tökéletes nyomdai termék készülhessen elengedhetetlen, hogy a Vállalkozó nyomdai kivitelezésre előkészített anyagot kapjon.

File-formátum: 
CMYK kompozit (nem színrebontott) PDF

Képek:
CMYK, min. 300 DPI felbontás.

Betűtípusok:
A file-ban lévő minden betűtípus legyen beágyazott, vagy legörbítve.

Szöveg:
A tartalmi és grammatikai hibákért, jóváhagyás után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Színek:  
Kizárólag a ténylegesen nyomásra kerülő színek szerepeljenek az anyagban. Amennyiben Megrendelő az anyag leadásakor nem jelzi, hogy a kiadványban egyénileg beállított színek szerepelnek (spot, Pantone), akkor anyagfeldolgozásnál a nyomda automatikusan CMYK-vá konvertálja. A színes kiadványban lévő fekete szöveg, vektoros objektumok és grafikák 1 szín feketeként szerepeljenek, valamint ha valamilyen kitöltésre vannak helyezve, akkor az overprint legyen beállítva.

Effektlakk, UV-lakk, vagy stancforma használata esetén, Megrendelőnek ezeket a rétegeket CMYK-n kívüli 5. (spot, Pantone) színként kell beállítania.

Oldalak: 
Az oldalakat legalább 3, de inkább 5 mm-re beállított passzerjelekkel, vágójelekkel, és indokolt esetben bígelés-, hajtás-, perforálás-jelekkel kérjük ellátni.

Több oldalas füzetek, prospektusok, könyvek belívét és a borítóját külön file-ban kérjük leadni. A borító oldalait (B4-B1 borító külső oldal, B2-B3 belső oldal) együtt oldalpárban, a belíveket oldalanként, nem oldalpárban, egy file-ban kérjük. Ha a kiadványban üres oldal van, annak az állományban is a megfelelő helyen kell szerepelnie. Irkafűzött anyag esetén a teljes oldalszámnak néggyel oszthatónak kell lennie.
Ragasztókötött és keménytáblás könyvborító tervezése előtt, termékmenedzserünktől kérjen pontos gerincméretet!

Méretek:
A leadott állomány méretének egyeznie kell a megrendelésben meghatározott mérettel. Kifutó grafika, elem, stb. esetén +5-5 mm-es túltöltést kérünk. Kivétel a keménytáblás könyvborító, ahol +20-20 mm-es túltöltést kérünk.

Adathordozók:
Minden közismertebb file-formátumot tudunk fogadni és kezelni. Az állományok eljuttathatók hozzánk online fájlküldő felületek segítségével, e-mailen (maximum 10 MB), FTP-n (elérhetőségről kérjük, érdeklődjön telefonon), CD-n, DVD-n, BD-n, pendrive-on, kizárólag PC platformra.

Csatolmányok:
Az ellenőrzés miatt segítségül szolgálhat, ha hajtásmintát, látványtervet, forgatókönyvet, színmintát kapunk, hogy a különböző megjelenési hibák elkerülhetőek legyenek.

7. Reklamáció kezelése

A teljesített termékről, szolgáltatásnyújtásról a Megrendelő jogosult a termék átvétele előtt átnézni a teljesített megrendelést. Reklamáció jelzése csak írásban – mellékelve a hibás termék mintapéldánya, illetve fényképpel bizonyítható dokumentum – kerülhet rögzítésre a Vállalkozó értékesítője, kapcsolattartója felé az áru átvételétől számított 5 napon belül, illetve maximum az átvételtől számított 30 napos, törvényben meghatározott határidőn belül. Amennyiben ténylegesen bizonyítható, hogy a hibás teljesítés a Vállalkozó hibájára vezethető vissza, Vállalkozó a reklamációt jogosnak ítéli, kicseréli, vagy kijavítja a hozzá  – előzetes engedélyezése után –visszaszállított hibás mennyiséget, illetve jóváíró számlát állíthat ki Megrendelő részére. Amennyiben Megrendelő reklamációját Vállalkozó nem fogadja el, úgy a visszaszállítás vagy csere esetleges költsége Megrendelőt terheli. A Felek minden esetben megpróbálják békés úton a rendezni az esetleges reklamációt, a kár enyhítése érdekében.

8. Fizetés

A fizetési feltételek megállapítása az adott megrendelésre vonatkozóan, már az ajánlatadási szakaszban elkezdődik, de legkésőbb a rendelés véglegesítéséig tisztázódik. Fizetési módok az alábbiak lehetnek; előre utalás, készpénzes fizetés, utólagos átutalás. Késedelmes fizetés esetén, a Vállalkozó jogosult a Ptk. aktuális rendelkezése szerint késedelmi kamat felszámítására. Továbbá, a Vállalkozó jogosult számlatartozás esetén az aktuális rendelések teljesítésének felfüggesztésére, mindaddig, amíg az esedékes követelés/sek nem rendeződnek, illetve az termék mindaddig a Vállalkozó tulajdonban marad, míg Megrendelő annak kiszámlázott ellenértékét – beleértve a késedelmi kamatot és esetleges más felmerülő költségeket – Vállalkozó részére teljes mértékben ki nem egyenlítette.

9. Egyéb rendelkezések

Jelen szerződés 2021. 02. 25-től érvényes és minden érdeklődő számára elérhető a Vállalkozó honlapján, ill. kérésre megküldésre kerül. Ezen időszaktól alkalmazható a Felek közötti minden megrendelésre vonatkozóan.

Megrendelő tulajdonát csak a kifizetett késztermék képezheti, minden a Vállalkozó által készített forrásanyag, mint szellemi termék a Vállalkozó tulajdona. Ezek bármilyen felületen és médiában történő megjelenítése után Vállalkozót jogdíj illeti meg.

A Felek a jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. rendelkezéseit tartják irányadónak. A Felek az esetleges vitákat elsősorban megpróbálják békés úton rendezni, ha ez nem lehetséges, akkor a Felek jogvita eldöntésére kikötik a Veszprém Megyei Bíróság illetőségét hatáskörétől függően.

 

Jóváhagyta: Szathmáry Attila ügyvezető igazgató

Érvényes: 2021. 02. 25-től visszavonásig

Széchenyi 2020 logo